Các điểm phong toả tại TP.HCM cập nhật ngày 16/08/2021. (Nguồn HCDC)

default_image
Các điểm phong toả tại TP.HCM cập nhật ngày 16/08/2021. (Nguồn HCDC)